LOGO
Head

اختلال L2TP/PPTP/Kerio/OpenVPN

 در حال حاضر سرویس های L2TP/PPTP/Kerio/OpenVPN با اختلال مواجه هست این مشکل از طرف مخابرات و زیر ساخت  ایجاد شده است .Proxifer و VPN SSTP در حال حاضر قابل استفاده است با User , Pass  خود تمامی سرویس ها را تست کنید .

نظرات بسته شده است.